اعضای هیات مدیره

عکسنام و نام خانوادگیسمت
مهندس سعید امیدی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
مهندس محمدتقی توحیدی
رئیس هیات مدیره
مهندس علیرضا ساختیانچی
نائب رئیس هیات مدیره
مهندس علی ناظرانعضو هیات مدیره
مهندس علی رجایی ثانی
عضو هیات مدیره
مهندس نوید اخوان
عضو هیات مدیره
مهندس الهام خدام
عضو هیات مدیره